REGWEB

Registre d'entrada i sortida

Descripció funcional

REGWEB és una aplicació per gestionar el registres presencials d'entrada i sortida d'un organisme. L'eina genera un número de registre i un segell amb les dades del registre (oficina, data i hora) que es pot imprimir sobre el document registrat. Tots els registres  s'emmagatzemen en base de dades per a posteriors consultes. L'aplicació permet gestionar diferents oficines i assignar usuaris de registre a cada una d'elles. A més permet modificar registres efectuats així com generar oficis de remissió entre oficines.


A nivell de serveis REGWEB ofereix un API de desenvolupament per a generar de forma automàtica registres d'entrada i sortida així com consulta de registres efectuats. Així mateix ofereix la possibilitat de programar accions a realitzar quan s'efectuen registres sobre determinades oficines.

RegwebAll.png


Versió: 3.0.7
Llicència: GPLv3
Tecnología:
J2EE
Base de dades: Oracle, PostgreSQL, ...
Repositori:

_

 

Característiques principals

> Aplicació multi-entitat, permet mitjançant una única instal·lació gestionar múltiples entitats.

Integració amb el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3), per sincronitzar l'estructura orgànica de cada entitat.
Gestió de llibres de registre.
Gestió d'usuaris i permisos sobre els llibres de registre.
Gestió de catàleg de dades.
Registres d'entrada i sortida
d'acord amb el model de dades SICRES3.

Generació de números de registre.
Consultes i modificacions de registres entrada/sortida existents.
Registre d'entrada ràpid (reserva de número).
Generació d'Oficis de remissió interns i externs.
Generació de recepció i segell.
Traçabilitat dels Registres.
Històric de modificacions dels registres.
Gestió de interessats.
Enregistrament de repros (Plantilles) per a la creació ràpida de registres habituals.
Consultes LOPD per usuari, registre entrada / sortida.
Estadístiques i informes d'ús.
API de WebServices per generar registres telemàtics, mitjançant altres aplicacions.
Multiidioma, actualment Català i Castellà.

 

Captures de pantalla

 

editar_entidad
listado_registros_entrada
oficio_remision_detalle
oficio_remision_listado
registro_detalle
Editar Entitat
Llistat de registres d'entrada
Detall Ofici de Remissió
Llistat d'Oficis de remissió
Editar Entitat
registro_entrada
registro_salida
reserva_numero
usuarios_entidad
 
Registre d'entrada
Registre de sortida
Reserva de numero
Usuaris de l'entitat